• Regulamin

Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego HVILKA.PL

Właścicielką sklepu jest Justyna Mirońska, prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowaną jako HVILKA Justyna Mirońska, ul. Barska 11/13 m. 107, 02-315 Warszawa, Polska, NIP 611-242-42-28, REGON 387379519.

Kontakt: hvilka.porcelana@gmail.com.

W tym miejscu znajdą Państwo niezbędne informacje o sposobie składania zamówień i zawarciu umowy sprzedaży, o formach dostawy, płatnościach, korzystaniu z indywidualnego konta Klienta, o procedurze odstąpienia od umowy oraz postępowaniu reklamacyjnym.

Życzymy udanych zakupów i wielu pięknych chwil z HVILKĄ – na co dzień i od święta! 

 • Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna;
 • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Regulamin – niniejszy regulamin, który dostępny jest w zakładce „Regulamin” na stronie internetowej Sklepu;
 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://hvilka.pl/;
 • Sprzedawca – Justyna Mirońska, prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowaną jako HVILKA Justyna Mirońska, ul. Częstochowska 7/9, 02-344 Warszawa, Polska, NIP 611-242-42-28, REGON 387379519.
 • Postanowienia wstępne
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, wystarczające są:
 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 2. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 3. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto i zawierają cło oraz podatki.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i szczególnych ustaw.
 • Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu.
 9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy hvilka.porcelana@gmail.com.
 10. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 • Składanie zamówienia
 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient, jak również bez konieczności rejestracji.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto w trakcie składania zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
 • wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
 • z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Adres dostawy i płatność”,
 • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz wybierając sposób płatności za zamówienie,
 • zapoznać się z Regulaminem oraz polityką prywatności i zaakceptować treść tych dokumentów – akceptacja jest dobrowolna, ale konieczna do złożenia zamówienia,
 • kliknąć w przycisk finalizujący zamówienie.
 1. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną pośrednika płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 2. Umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym poddaje się prawu polskiemu, jednak jedynie w zakresie w jakim nie pozbawia ono Konsumentów ich praw, które wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa ich zwykłego pobytu.
 3. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 4. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.
 • Formy dostawy i metody płatności
 1. Formy dostawy produktów są opisane na stronie Sklepu oraz prezentowane Kupującemu w trakcie składania Zamówienia. Aktualnie obowiązujące ceny dostawy produktów znajdują się na stronie Sklepu w zakładce „Dostawa”.
 2. Sposoby płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane Kupującemu w trakcie składania zamówienia.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
 4. Dostępne formy płatności:
  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro.  
 5. Więcej informacji o sposobach płatności znajduje się na stronie Sklepu w zakładce "Formy płatności".
 6. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.

 • Realizacja zamówienia
 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w §4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego.
 3. Czas realizacji zamówienia każdorazowo jest wskazany w opisie produktu i jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 4. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.
 5. Po zrealizowaniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie przesłane potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie się proces wysyłki zamówienia do Kupującego.
 6. Termin dostawy produktów do Kupującego nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych. Termin ten jest liczony od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z §6 ust. 2 Regulaminu.
 7. Kupujący, który chce otrzymać fakturę, musi zgłosić taką potrzebę Sprzedawcy poprzez wskazanie w komentarzu do zamówienia lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 • Informacje o produktach
 1. Produkty oferowane w Sklepie są oznaczone nazwą własną produktu, kodem oraz ceną. W opisie produktu wskazany jest materiał, z jakiego wykonano produkt, jego wymiary, kolorystyka, szczególne właściwości lub inne cechy, które Sprzedawca uznał za ważne lub potrzebne dla Kupującego.
 1. Zdjęcia oferowanych produktów mają charakter przykładowy. Sprzedawca stara się, aby prezentacje poszczególnych produktów jak najbardziej odzwierciedlały ich realny wygląd.
 1. Dostępny asortyment produktów oraz ceny mogą ulegać zmianom. Poszczególne produkty mogą być wprowadzane do sprzedaży bądź wycofywane ze sprzedaży.
 • Odstąpienie od umowy Konsumenta
 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Adres do zwrotu towaru:

HVILKA Justyna Mirońska

Barska 11/13 m. 107

02-315 Warszawa

tel.: +48 660 707 301

e-mail: hvilka.porcelana@gmail.com

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 • Odpowiedzialność za wady
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
 • żądać wymiany produktu na wolny od wad,
 • żądać usunięcia wady,
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 1. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy którego wykorzystaniu reklamacja została złożona.
 • 10 Dane osobowe i pliki cookies
 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się na stronie internetowej Sklepu w Polityce prywatności oraz plików cookies w zakładce „Polityka prywatności”.
 • 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • 12 Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Wszelkie spory związane ze Sklepem oraz umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 4. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 17 listopada 2020 roku.

 

 

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://www.hvilka.pl.

Kontakt z administratorem strony jest możliwy pod adresem mailowym: hvilka.porcelana@gmail.com.

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator - HVILKA Justyna Mirońska, ul. Barska 11/13 m. 107, 02-315 Warszawa, Polska, NIP 611-242-42-28, REGON 387379519.
 1. Strona– strona internetowa https://www.hvilka.pl.
 1. Użytkownik– każdy podmiot, który korzysta z powyższej strony internetowej.
 1. RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Administratorem strony jest Justyna Mirońska, prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowaną jako HVILKA Justyna Mirońska, ul. Częstochowska 7/9, 02-344 Warszawa, Polska, NIP 611-242-42-28, REGON 387379519.
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. Dane osobowe podawane na Stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 • 2 Dane osobowe
 1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę. W przypadku, gdy Użytkownik nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być utrudnione lub niemożliwe.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest HVILKA Justyna Mirońska.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym oraz zrealizowania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej (indywidualne, zarejestrowane konto Kupującego, newsletter) opisanej szczegółowo w Regulaminie.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu do newslettera przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi treści marketingowych i informacyjnych.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 7. Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następujących danych osobowych Użytkownika: imię i nazwisko, adres do wysyłki zamówienia, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, w przypadku firmy i chęci otrzymania faktury – dodatkowo numeru NIP firmy.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy:
 • dokumenty sprzedaży – przez okres wymagany przepisami o księgowości;
 • dane adresowe – do czasu wygaśnięcia okresu rękojmi lub gwarancji – zależnie od tego, który jest dłuższy;
 • adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania biuletynu informacyjnego – przez okres ważności zgody użytkownika; zgoda może być cofnięta przez Użytkownika w każdej chwili.
 • 3 RODO

RODO przyznaje Użytkownikowi następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w określonym celu, jeżeli Użytkownik wcześniej taką zgodę wyraził;
 6. prawo do przenoszenia danych;
 7. prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw można zaktualizować swoje dane, logując się do indywidualnego konta Użytkownika, można również wysłać zgłoszenie (np. mailowo na adres: hvilka.porcelana@gmail.com) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora.

 • 4 Pliki cookies
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na Stronie. Użytkownik może wyłączyć kod śledzący (tracking code, który bazuje na plikach cookies) Google Analytics z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies. Użytkownik może również zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki internetowej udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 4. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Administrator stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard funkcjonowania Strony, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy HVILKA Justyna Mirońska w celu optymalizacji działań.
 5. Dodatkowe dane osobowe, takie jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik, wypełniając formularz, wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane Administrator zachowuje i wykorzystuje tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji. Użytkownik, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazuje adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Wiadomość może także zawierać inne dane osobowe jak imię, nazwisko, numer telefonu itd. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Dane osobowe przekazywane Administratorowi poprzez wiadomość e-mail przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu oraz przetwarzania zamówienia złożonego drogą mailową. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.
 6. Administrator umożliwia korzystanie z mediów społecznościowych (Facebook, Instagram). Korzystanie przez Użytkownika z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych.
 7. Na Stronie mogą znajdować się linki do witryn zewnętrznych zarządzanych przez podmioty trzecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies przez operatorów witryn zewnętrznych.
 8. Administrator korzysta z systemu mailingowego Freshmail. Formularz zapisu do newslettera wykorzystuje pliki cookies firmy Freshmail w celu analizy efektywności i skuteczności formularza. W ramach tych plików cookies nie są gromadzone jakiekolwiek dane osobowe.
 • 5 Logi serwera
 1. Strona przechowywana jest na serwerze zewnętrznym, który, jak każdy serwer, generuje logi. W logach przechowywane są informacje takie jak adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi służą wyłącznie celom operacyjnym i technicznym.
 2. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 • Sklep zamknięty

Przepraszam. Sklep w przebudowie. Zapraszam do kontaktu poprzez moje social media na FB i Instagramie oraz na stronę empik.com.